Фирмена политика

Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, ръководството декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по качеството:

  • Ориентиране към клиента – Съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;
  • Лидерство на ръководството – ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Система за управление на качеството;
  • Съпричастност на хората – ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите на фирмата;
  • Процесен и системен подход – създаваните от фирмата продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
  • Непрекъснато подобряване е основна цел на Системата по качеството, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни коригиращи и превантивни мерки;
  • Фактологичен подход при изработване на решения – системата за комуникации, управлението на документирана информация по качеството създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;

         Взаимно изгодни отношения с доставчиците – основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, фирмата избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване.

error: Content is protected !!