Ремонт

Фирмата има опит в ремонта на Димососи, Дутеви вентилатори, Електрофилтри,  Прахоприготвящи системи,  Хидрошлакоотделяне, Пещна камера, Конвективни шахти, Изнесен въздухоподгрeвател, Подмяна кубове  на  изнесен въздухоподгрeвател, Ремонт на работни колела за мелещи вентилатори, Винтове за  шненов шлакоотделител и други.

Строително-монтажни работи

Фирмата е регистрирана чрез централния професионален регистър на строителя в „ Камарата на строителите в България“ за изпълнение на строежи в следните области:

Удостоверение № INV 011625 Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от I до V категория.

Удостоверение № IINV 002974 Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от IV категория.

Удостоверение № IIINV 003373  Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от I категория.

Удостоверение № IVNV 005628 Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство, опазване на околната среда – строежи от III категория.

Удостоверение № VNV 008047 Пета група – отделни видове СМР, съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20

  • Удостоверение № INV 011625 Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от I до V категория.
  • Удостоверение № II NV 002974 Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от IV категория.
  • Удостоверение № III NV 003373 Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от I категория.
  • Удостоверение № IV NV 005628 Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство, опазване на околната среда – строежи от III категория.
  • Удостоверение № V NV 008047 Пета група – отделни видове СМР, съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код 20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20

Инструментариум

Фирмата разполага с богата наличност от инструменти:

Заваровъчни апарати за РЕДЗ процес 111 и 141 – Kemppi, Lincoln, Fronius,

Комплекти за ръчно газо-кислородно рязане,

Машини за ръчно плазмено рязане.

Машина за заводски и обектови термообработки,

Всички видове ръчни металорежищи машини,

Ръчни такалажни  присособления – тресчотки, ръчни лебедки, лебедки – 400 кг. до 20 тона.

Въжени и верижни телфери – 200 кг. до 15 т.

Машини за подготовка на краища на тръби

за заварка от Ф25 до Ф800,

Тръбоогъващи машини – Ф25 до Ф150,

Дигитални и опрични нивелири

Мобилини машини за боядиване

Пълен набор от динамометрични ключове

“ПЕТКО ПЕТКОВ – 24“ притежава разрешително № СТ163 от 02.08.2017 година от “Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” гр. София за ремонт, преустройство и поддържане /сервизно обслужване/ на: Енергийни парни и водогрейни котли, съдове под налягане – І–ІV кат., тръбопроводи за П и ГВ – І–ІV кат., газови съоръжения и инсталации за природен газ и газ “пропан–бутан”, повдигателни съоръжения.

По време на съществуването си фирмата активно участва при извършване  на средни, основни ремонти на Котлоагрегати ПК–38–4, Еп–670–140 и ОР 380. Извършвала е ремонт на Прахо-Приготвящи Системи, Нагревни повърхности, Тръбопроводи и съдове високо и ниско налягане, Ремонт и Монтаж Електрофилтри Въздухоподгреватели, Мазутни резорвоари, работни колела за Мелещи Вентилатори, винтове за Хидро и Шлако Отделяне, Монтаж на тежко машинно и минно оборудване и др.

  ”ПЕТКО ПЕТКОВ– 24”ООД, град Раднево разполага с ръководители и специалисти с много висока професионална подготовка и умение да вземат нужните и верни решения. Повечето от тях са с дългогодишен трудов стаж и богат опит. Извършването на ремонтите е с високо качество, отговарящо на техническите условия, заводски норми и безопасни условия на труд.

error: Content is protected !!