Възможности

Фирмата е регистрирана чрез централния професионален регистър на строителя в „ Камарата на строителите в България“ за изпълнение на строежи в следните области:

Удостоверение № INV 011625 Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от I до V категория.

Удостоверение № IINV 002974 Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от IV категория.

Удостоверение № IIINV 003373  Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от I категория.

Удостоверение № IVNV 005628 Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство, опазване на околната среда – строежи от III категория.

Удостоверение № VNV 008047 Пета група – отделни видове СМР, съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20

  “ПЕТКО ПЕТКОВ – 24“ притежава разрешително № СТ163 от 02.08.2017 година от “Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” гр. София за ремонт, преустройство и поддържане /сервизно обслужване/ на: Енергийни парни и водогрейни котли, съдове под налягане – І–ІV кат., тръбопроводи за П и ГВ – І–ІV кат., газови съоръжения и инсталации за природен газ и газ “пропан–бутан”, повдигателни съоръжения.

По време на съществуването си фирмата активно участва при извършване  на средни, основни ремонти на Котлоагрегати ПК–38–4, Еп–670–140 и ОР 380. Извършвала е ремонт на Прахоприготвящи Системи, Нагревни повърхности, Тръбопроводи и съдове високо и ниско налягане, Ремонт и Монтаж Електрофилтри Въздухоподгреватели, Мазутни резорвоари, работни колела за Мелещи Вентилатори, винтове за Хидро и Шлако Отделяне, Монтаж на тежко машинно и минно оборудване и др.

  ”ПЕТКО ПЕТКОВ– 24”ООД, град Раднево разполага с ръководители и специалисти с много висока професионална подготовка и умение да вземат нужните и верни решения. Повечето от тях са с дългогодишен трудов стаж и богат опит. Извършването на ремонтите е с високо качество, отговарящо на техническите условия, заводски норми и безопасни условия на труд.

Фирмата първа разработва технологии за извършване ремонтни операции при подмяната на тежко машинно оборудване и съоръжения. С гордост може да твърдим, че дейно сме разработили следните технологии:

error: Content is protected !!