Фирма „Петко Петков-24“ ООД следва и съдейства за спазването на международно утвърдените човешки права и счита опазването на неприкосновеността, здравето, правата и благоденствието на своите служители и на околната среда за елементи от първостепенно и фундаментално значение при упражняването и развитието на своята дейност.

За тези цели фирмата се ангажира:

— да ръководи своята дейност в областта на здравословните и безопасни условия на труд, правото на труд, околната среда съгласно най- високите международни стандарти;

— да съобщава и разпространява информация за здравословните и безопасни условия на труд, правото на труд и опазването на околната среда на вътрешните и външните „заинтересовани лица”, като дискутира и си сътрудничи с тях;

— да насърчава използването на най-модерни технологии с цел постигане на най-високи здравословни и безопасни условия на труд и защита на околната среда;

— да оценява и ограничава въздействието върху околната среда на своите продукти и услуги през целия им жизнен цикъл;

— да използва отговорно ресурсите с оглед постигането на устойчиво развитие в защита на околната среда и правата на бъдещите поколения;

— да не използва и да не подкрепя използването на детски и принудителен труд;

— да осигурява равни възможности и свобода за обединение, като насърчава развитието на всеки човек;

— да противодейства на използването на телесни наказания, психическа или физическа принуда, словесни обиди;

— да спазва приложимите закони и промишлени стандарти за работно време и да гарантира, че надниците ще бъдат достатъчни за задоволяване на основните нужди на персонала;

— да определи и поддържа необходимите процедури за оценка и избор на доставчици и клиенти на базата на тяхното ниво на социална и екологична отговорност;

— да не толерира никакъв вид корупция в която и да е юрисдикция, под каквато и да е форма или начин;

— да привлече към тази кауза всички нива на организацията и всички служители на фирмата, като гарантира, че отговорността и оперативните процедури са прецизно формулирани, оповестени по подходящ начин и ясно разбрани.

 

error: Content is protected !!