Български  | English    


 
  Наши клиенти


ПРЕПОРЪКИ:
Фирмата има издадени референции от:

1. ТЕЦ ”МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД – за подмяна на кубове на ИВП

2. ТЕЦ ”МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД – за ремонт на Котелно оборудване

3. “ЕНЕРГОРЕМОНТ– ГЪЛЪБОВО” АД – за ремонт на Котелно оборудване

 

4. “БРИКЕЛ” ЕАД – за ремонт на Котелно оборудване

5. “ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД – за ремонт на Котелно оборудване.

6. ТЕЦ ”МАРИЦА ИЗТОК 3” АД – за ремонт на Котелно оборудване

7. „КУМЕРИО МЕД“ АД, гр.Пирдоп – обект: Пневмотранспорт за ниско налягане и повишаване капацитета на сушилките – реконструкция на питатели и ръкавен филтър на сушилки в металургично производство на ”Кумерио Мед“ АД

8. АЛСТОМ България ЕООД – монтажни дейности по тръбопроводи високо налягане на Блок 1 и Блок 2


9. “МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ“ АД - Монтаж на технологични машини и съоръжения, газоходи, тръбопроводи (с всички фасонни части) и арматура и изолации, монтаж на метални конструкции и оборудване.


10. ЕЙ И ЕС ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД гр. Гълъбово


11. КЦМ АД гр. Пловдив – предварителна изработка и монтаж на тръбопроводи по охлаждаща система; монтаж на тръбопроводи FRP


12. „Аурубис България” АД гр. Пирдоп – подмяна на облицовка на Автогенна мелница; Рамков договор за планови и аварийни механо-ремонтни дейности в Металургично производство, Обогатителна фабрика, Производство сярна киселина и Рафинерия


13. КонтурГлобал Марица Изток 3 АД – ремонт на котелно оборудване

Клиенти, с които може да се влезе във връзка за допълнителна информация са:

1.ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД
2.ЕНЕЛ ”Марица изток 3” АД
3.Енергоремонт– Гълъбово АД
4.Брикел ЕАД
5.ТЕЦ ”Марица 3“ – Димитровград
6.Помощно училище за глухи деца – гр.Мъглиж
7.Конната база в гр.Разград
8.Висша военна школа в гр.Шумен
9.Фирма “НЕСИ” ООД с. Шейново
10.Фирма “ТОТЕМА” гр. София
11.ТЕЦ ”Захарни заводи” гр. Горна Оряховица
12.„Кумерио Мед„ АД – гр. Пирдоп
13.„Свилоза” ЕАД – гр. Свищов
14. АЛСТОМ България ЕООД
15.„Аурубис България” АД гр. Пирдоп
16.„Мини Марица – Изток” АД
17.“МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ“АД-гр.Стара Загора
18. ЕЙ И ЕС ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД гр.Гълъбово
19. КЦМ АД гр.Пловдив
20. Монди Стамболийски ЕАД


Списък на обектите, на които са извършени основни, средни и частични ремонти:

 • 1993
  • Подмяна на ШПП на КА-3 в ТЕЦ-3
 • 1994
  • Подмяна със възстановяване на серпентини за ЕКО /при заводски условия/ на КА-5 в ТЕЦ-2
 • 1995
  • Ремонт на Мазутни резервоари в ТЕЦ-3
 • 1996
  • Подмяна на вертикални кубове на ИВП КА-7 в ТЕЦ-2
  • Ремонт на Пещна камера на КА-9 в ТЕЦ-2
  • Ремонт на ППС, ЕФ, Димососи – стара и нова част ТЕЦ-2
 • 1997
  • Сборка и монтаж в П “Текстилни влакна” гр.Чирпан
  • Подмяна на ЕКО на КА-10 в ТЕЦ-2
  • Заготовка, ремонт и подмяна на нагревни повърхности, тръбопроводи и арматура в ТЕЦ-2
 • 1998
  • Ремонт на КПП и МПП в ТЕЦ-3
  • Заготовка , ремонт и подмяна на нагревни повърхности,тръбопроводи и арматура в ТЕЦ-2
  • Основен ремонт на ДВ-А,Б, ВВ-А,Б и ЕФ на КА-1 в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт на ППС 11 В, КШ – ляво на КА-11 в ТЕЦ-2
  • Монтаж на въздуховоди на климатични камери, площадки за обслужване на 7 ДТ и ПЗ - 4А от бл.5 до бл.8 в ТЕЦ-2
 • 1999
  • Монтаж на врата за котелна зала на КЦ-2 в ТЕЦ-2
  • Монтаж на монорелсови пътища над задвижващи станции на 20 А,Б,В,Г транспортьори в ТЕЦ-2
  • Монтаж на монорелсов път от задвижваща станция на 20А тр-р до западна шахта на дробилен корпус І ст.в ТЕЦ-2
  • Ремонт на ППС –12 А в ТЕЦ-2
  • Ремонт на ППС – 8А и 8Б в ТЕЦ-2
  • Ремонт на ППС 10Г и 10Е в ТЕЦ-2
  • Подмяна на ВЕ – горен и среден пакет КА-6 в ТЕЦ-2
  • Подмяна на резервоар на обезсолена вода 2000 куб.м в ТЕЦ-3
  • Подготовка барабана за дефектоскопия и отстраняване на дефекти на КА-4 в ТЕЦ Димитровград
  • Подмяна работно колело и възстановяване вал на ДС – 4А в ТЕЦ Димитровград
  • Ремонт при заводски условия на серпентини за ЕКО –144 броя
 • 2000
  • Ремонт на ППС 9 Е в ТЕЦ-2
  • Подмяна на 21 бр. вертикални кубове на ИВП КА-9 в ТЕЦ-2
  • Ремонт на ППС, НП, и Обшивка, Шнек и ШД на КА-8 в ТЕЦ-2
  • Ремонт на работни колела за МВ при заводски условия 86 броя
  • СМР по изграждаща се бензиностанция в с.Шейново
  • Реконструкция импулсните линии на КИП и А КА-9 в ТЕЦ–2
  • Монтаж на дроселни клапи в ТЕЦ-2
  • Реконструкция на подвески на БГ на КА-9 в ТЕЦ-2
  • Изработване и монтаж на стълби и площадки на коти 13, 16.200, 21.500 за обслужване на реконструираните прахови и мазутни горивни уредби на КА-9 в ТЕЦ-2
  • Ремонт на котел за отопление ГНВ 650 в помощно училище за глухи деца в гр. Мъглиж
  • Ремонт на отоплителен котел ГНВ 650 в Конната база в гр.Разград
  • Ремонт на КА ПЛАМ 650 във Висша военна школа – гр. Шумен
  • Изработване на заготовки по приложени чертежи за фирма “Интер бизнес – 91 “ООД - гр. София
 • 2001
  • Подмяна хладен конус ДРЧ КА-3 в ТЕЦ-2
  • Основен ремонт НП и Обшивка КА-3 в ТЕЦ-2
  • Подмяна кубове на ИВП КА-3 в ТЕЦ-2
  • Основен ремонт на ИВП КА-3 в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт на КА-8 ППС-А, Б ,В ,Г, Шнек и ШД в ТЕЦ-2
  • Ремонт на подранов път кота 36 КА-1 в ТЕЦ-3
  • Ремонт на подранов път кота 36 КА-3 в ТЕЦ-3
  • Ремонт на подранов път кота 36 КА-4 в ТЕЦ-3
  • Среден ремонт на ППС-А, Б, В, Г на КА-1 в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт на ППХ и БРОУ –1 на КА-3 в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт на НП и Обшивка на КА-5 в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт на ППС-А, Б, В, Г на КА-6 в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт на КА-5 и КА-6 в Брекел
  • Текущо поддържане и профилактика на котелно оборудване в Брикел - Гълъбово
 • 2002
  • Среден ремонт КА-7 - ДВ, ВВ, ИВП, ЕФ в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт КА-8 - ППС, Ш и ШД в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт КА-12 – ППС- А, Б, В, Г в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт КА-12 - ДРЧ, ГРЧ, МПП, КПП, ТПП в ТЕЦ-2
  • Текущо поддържане и профилактика на котелно оборудване в Брикел – Гълъбово
  • Среден ремонт КА-5 - ДВ, ВВ, ИВП, ЕФ в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт КА-6 - ДВ, ВВ, ИВП, ЕФ в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт КА-6 - НП и Обшивка в ТЕЦ-2
  • Ремонт покривни повърхнини в ЕЦ в ТЕЦ-2
 • 2003
  • Среден ремонт на КА-8 – ППС,Ш и ШД в ТЕЦ-2
  • Подмяна на главни тръбопроводи от турбинна зала до КА-1 и по реконструкция на турбина №1, подмяна тръбопроводи 6-ата, от опороподвесна система в ТЕЦ”Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица
  • РЗУ на Винт за ШШО в ТЕЦ-2
  • Частичен ремонт на Работни колела в ТЕЦ-2
  • Ремонтно възстановителни работи на конструкцията на Каркаси на КА-1 и КА-2 в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт на КА-2 – ВВ, ДВ, ЕФ и ИВП в ТЕЦ-2
 • 2004
  • Среден ремонт на КА-6 – НП в ТЕЦ-2
  • Среден ремонт на КА-7 – ППС-А, Б в ТЕЦ-2
  • СР на КА-12 - Пещна камера и висящи пакети в ТЕЦ-2
  • СР на КА-2 – ППС В, Г в ТЕЦ-2
  • ОР на шлакова вана №2 на КА-5 в цех Котелен - Брикел
  • Почистване 4 бр. лагери на сушилен барабан в Брикел
  • ОР на шлакодробилка №1 на КА-5 в Цех Котелен на Брикел
  • ОР на шлакодробилка №2 на КА-5 в Цех Котелен на Брикел
  • Ремонтни работи на МС -4А на КА-4 в Брикел
  • Демонтаж ,почистване и монтаж на 4 бр. лагери на сушилен барабан – Брикел
  • Ремонт и подмяна гащати улеи в Брикел
  • Ремонт на напорни газоходи 3А и 3Б след димососи на КА-3 – Брикел
  • Подмяна на 2бр.-компенсатори ,смукателни метални с текстилни на димосос 2Б – Брикел
  • Ремонт на напорни газоходи 4А и 4Б след димососи на КА-4 – Брикел
  • Ремонтни работи на ППС-1А на КА-1, Брикел
  • Ремонтни работи на ППС-1Б на КА-1, Брикел
  • Ремонтни работи на шлакова вана на КА-1, Брикел
  • Ремонт на бункери в Цех-ОП на Брикел
  • Основен ремонт на 051415 /верижен транспортьор/, Брикел
  • Ремотни работи на ППС-3А на КА-3, Брикел
  • Ремотни работи на ППС-3Б на КА-3 , Брикел
  • ОР на шлакодробилка №1 на КА-6 в Цех Котелен на Брикел
  • ОР на шлакова вана №1 на КА-6, Брикел
  • Ремонт на съораженията за подаване на ОЕГ, Брикел
  • Текущи ремонти и монтаж на тръбна инсталация за охлаждане маслата на сушилни барабани, Брикел
 • 2005
  • Рехабилитация на Блок № 2 в ТЕЦ-3
  • Основен ремонт на почивна станция на СА МАС – Пловдив с подмяна на ВиК, направа на кабелизация и външно осветление, подмяна на дограмата, мазилки, шпакловки и фаянс
  • Изграждане на осветлението на бензиностанция в месностата “Веждата” гр. Твърдица, собственост на “НЕСИ-ОЙЛ”
  • Ремонт на ВиК в района на ТЕЦ”Захарни заводи” – Горна Оряховица
  • Монтаж на тръбопровод за топла вода от ТЕЦ до Бомбонена фабрика в “Захарни заводи” в Горна Оряховица
  • Монтаж на тръби със заварка на разпределително устройство на полипропиленови тръби на сероочистваща инсталация в ТЕЦ ”Марица изток 3”
  • СР на КА-10 – КШ ляво в ТЕЦ-2
  • СР на КА-10 – ППС 10А в ТЕЦ-2
  • СР на КА-5 – ППС 5Б в ТЕЦ-2
  • СР на КА-7 – НП и Обшивка в ТЕЦ-2
  • ОР на КА-11 – ППС 11Г в ТЕЦ-2
  • ОР на КА-11 – ППС 11Д в ТЕЦ-2
  • Ремонт на 15 бр. ШШО в ТЕЦ-2
  • СР на КА-9 – ППС 9Е, КШ-ляво и КШ-дясно в ТЕЦ-2
 • 2006
  • СР на блок 4 КО-ТЕЦ 3
  • СР на блок 3 КО-ТЕЦ 3
  • Блок 3 – котелно обудване-ТЕЦ 3
  • Енергоремонт Гълъбово АД
  • Рехабилитация на КА-4
  • РЗУ-ШД-12 бр. ТЕЦ-2
  • КА-10-ППС-10 ”Г” ТЕЦ-2
 • 2007
  • Пневмотранспорт за ниско налягане и повишаване капацитета на сушилките.
  • Реконструкция на питатели и ръкавен филтър на сушилки в Металургично Производство на "Кумерио Мед" АД
  • СР на блок 3 КО - ТЕЦ 3
  • "Свилоза" ЕАД – гр. Свищов, по обект: основен ремонт на содорегенерационен котел
 • 2008
  • Рехабилитация на котлоагрегат 6 /КА-6/
  • Нагревни повърхности и шлако отделителна система - “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
  • Среден ремонт на Котлоагрегат /КА-12/
  • Среден ремонт на ДРЧ,ГРЧ,ТПП,ШПП,КПП-ІІ,МПП-ІІ,ХШО и почистване на пещна камера от шлакна КА-12/--“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
  • СР на Блок 1- Енел „Марица изток 3” АД
  • СР на Блок 2- Енел „Марица изток 3” АД
  • Рехабилитация на Блок 3 - Енел „Марица изток 3” АД
  • Рехабилитация на Блок 4 - Енел „Марица изток 3” АД
 • 2009
  • Текущ ремонт на ДРЧ ляво на КА–10, „Енел Марица изток – 3” АД – 2009
  • Текуща поддръжка на Вибропитатели, ТГЛ, насипващи и изгребващи машини в СОИ „Енел Марица изток – 3” АД
  • Подготовка и монтаж, подгряване, заваряване, термообработка и подготовка за БРК, БРК на линии остра пара, горещ промпрегрев, хладен промпрегрев, байпас ниско налягане и питателна вода – АЛСТОМ България ЕООД
 • 2010
  • Ремонт на съоръжения към СОИ в Блок 7 и 8 в ТЕЦ „Марица Изток – 2” ЕАД
  • Блок 1 – рязане на клапани, Блок 2 – рязане на клапани, крайцване, заваряване, термообработка и БРК – АЛСТОМ България ЕООД
  • Блок 2 система Питателна вода, дренажни линии – LBA, LBC, LBB, MAN, LAB; опресовки – АЛСТОМ България ЕООД
  • Монтаж на КИП на Блок 2 LАВ и LBC – АЛСТОМ България ЕООД
  • Ремонт на СОИ – ТЕЦ „Марица Изток – 2” ЕАД
  • Среден ремонт на ППС – ТЕЦ „Марица Изток – 2” ЕАД
  • Доставка на почистващи устройства за ГТЛ – ТЕЦ „Марица Изток – 2” ЕАД
  • Оборудване за мелници и горелки, текущ ремонт на питатели и дозатори, текущ ремонт на КПСВ, Прахови горелки и мазутна разпалваща система – „Енел Марица изток – 3” АД
  • Текуща поддръжка на нагревни повърхности, тръбопроводна арматура, котелна и турбинна част и подгреватели турбинна част – „Енел Марица изток – 3” АД
  • Текущо и аварийно поддържане на въртящи механизми – „Енел Марица изток – 3” АД
  • Текуща поддръжка на нагревни повърхности – „Енел Марица изток – 3” АД
  • Ремонт на ППС и шлакоотделителна система – „Енел Марица изток – 3” АД
 • 2011
  • Инспекция, ремонт и поддръжка на мелници за лигнитни въглища– AES 3C Марица Изток I
  • Индустриално почистване – AES 3C Марица Изток I
 • 2012
  • Ремонт на подкранови пътища в електролокомотивно депо на рудник „Трояново – 1” – Мини Марица-Изток ЕАД
  • Механо-монтажни работи по Ръкавни филтри; Механо-монтажни работи и доставки за разширяване на ръкавни филтри след сушилни пещи след МП - Аурубис България АД гр. Пирдоп
  • Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на ЕКО 1 долен и горен пакет на КА 4 - КонтурГлобал ”Марица изток 3” АД
  • Ремонт на ППС дясна част на блок 1; Ремонт на ИВП,въздуховоди и газоходи на блок 1 и 4 - Контур Глобал ”Марица изток 3” АД
  • Ремонт химическо оборудване на блок 1, блок 3 и блок 4 - КонтурГлобал ”Марица изток 3” АД
  • Ремонт на нагревни повърхности на блок 1 и блок 4 - КонтурГлобал ”Марица изток 3” АД
 • 2013
  • Монтаж на технологични машини и съоръжения, газоходи, тръбопроводи (с всички фасонни части) и арматура и изолации, монтаж на метални конструкции и оборудване - “МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ“АД
  • Подмяна на кубове /топлообменници/ за Въздухоподгревател долна секция 24 броя и основен ремонт на ИВП на КА-3, блок 3 и блок 4. Опресовка на тръбопроводи и съдове под налягане на Блок 3– КонтурГлобал Марица Изток
  • Ремонт на нагревни повърхности на блок 1, 2, 3 и 4 в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3
  • Среден ремонт на Мелещи вентилатори и ремонт дозатори за въглища AES 3C Марица Изток I
 • 2014
  • Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена на Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 – КонтурГлобал Марица Изток 3
  • Подмяна /демонтаж и монтаж/ на серпентини, колектори и елементи за укрепване на ЕКО 1 горен пакет на блок 2 – КонтурГлобал ”Марица изток 3” АД
  • Ремонт на Нагревни повърхности на блок 1, 2, 3 Тръбопроводна арматура и блок 1– КонтурГлобал ”Марица изток 3” АД
  • Ремонт на ППС дясна част на блок 4; Ремонт на ИВП, въздуховоди и газоходи на блок 3 – КонтурГлобал ”Марица изток 3” АД
  • Рехабилитация на ППС 9Е – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
  • Среден ремонт на Мелещи вентилатори и ремонт дозатори за въглища AES 3C Марица Изток I
  • Основен ремонт на шлакови транспортьори на Блок 1 и Блок 2 – AES 3C Марица Изток I
  • Ремонт скара – AES 3C Марица Изток I
  • Ремонт питатели (гумени транспортьори) – AES 3C Марица Изток I
  • Планови и аварийни механо-ремонтни дейности в Аурубис България АД
 • 2015
  • Тръбопровод DN 150 сярна киселина в ПСК 2 – Аурубис България АД
  • Подмяна облицовка на автогенна мелница и захранваща количка – Аурубис България АД
  • Участък от тръбопровод за 96% H2SO4 от резервоар за H2SO4 при ПСК 2 до края на вътрешноцехова естакада ПСК – Аурубис България АД
  • Тръбопровод за O2 от главна естакада до Производство за сярна киселина – Аурубис България АД
  • Капитален ремонт 2015 – Монди Стамболийски ЕАД
  • Ревизия и ремонт димоходи и транспортни системи за прах – Монди гр. Стамболийски
  • Ремонт тръбопровод за транспортиране на пясък и хидравличен цилиндър, ремонт на улеи за биогориво в БФБ – Монди гр. Стамболийски
  • Изработка и монтаж на предпазители на вакуумпомпи, помпи и ревизионни люкове на утаителни апарати – Монди гр. Стамболийски
  • Монтаж на система за сработване на течките на ПСВ на КА-5-8 с въздух в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
  • Среден ремонт на прахоприготвящи системи – „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
  • Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател – „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
  • Ремонт на нагревни повърхности на блок 1 и блок 2 – КонтурГлобал ”Марица изток 3” АД
  • Ремонт на ППС, Ремонт на ИВП, Въздуховоди и Газоходи – КонтурГлобал ”Марица изток 3” АД
  • Опресовка на тръбопроводи и съдове под налягане – КонтурГлобал ”Марица изток 3” АД
  • Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена – КонтурГлобал ”Марица изток 3” АД
 • 2016
  • Подмяна на редлери – Аурубис България АД
  • Ремонт на скрепки за ТСШ 1 – AES 3C Марица Изток I – 2016 – 2 договора
  • Ремонт на скрепки за ТСШ 1 – AES 3C Марица Изток I – 2016 – 2 договораСЕРТИФИКАТИ

2.1. СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВО – СТАНДАРТ EN ISO: 9001:2008, №114ВGQS/22.06.15 от EUROCERT

2.2. СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА – СТАНДАРТ BS OHSAS 18001:2007, № 104ВGОH/22.06.15 от EUROCERT

2.3. СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – СТАНДАРТ EN ISO: 14001:2004, № 115ВGES/22.06.15 от EUROCER

2.4. Сертификат № 01202 HU/А 10 3319 по DIN EN ISO 3834-3 за внедрена система за управление на качеството в заваръчната дейност.

2.5. Заваръчен сертификат № 1853-CPR-023 по EN1090-2 за клас на изпълнение до ЕХС-2 по EN1090-2 за процеси на заваряване 111-141от Тюф Рейланд-България ЕООД

2.6. Сертификат за съответствие на производствения контрол 1853-CPR-023 за Конструктивни компоненти за стоманени конструкции по стандарт EN 1090-1:2009+A1:2012