Български  | English    


 
  За нас


Фирмата разполага с ръководители и специалисти с висока професионална подготовка. Всички те са взели участие в строителството на ТЕЦ”Марица изток3” и реконструкцията на ТЕЦ”Марица изток – 2” и провеждането на ремонтите. Те не са много на брой, но са с голям опит, които непрекъснато развиват. Една част от тях са инженери, а други средни техници:

 

• инж. Петко Антонов Петков – роден на 08.06.1949 г. Висше образование – специалност Топлоенергетика. Диплома сер. АМ № 007048. Работил е като м– к КЦ в ТЕЦ „Марица изток – 3“, н– к КЦ в ТЕЦ „Марица изток – 3“, Зам. Директор по ремонта в ТЕЦ „Марица изток – 3“. В момента е Управител на ”Петко Петков – 24” ЕООД гр.Стара Загора. Има 40 години трудов стаж в комплекс „Марица изток“.

• инж. Димитър Костадинов Кичуков – роден на 24.01.1952 г. Висше образование – специалност Топлоенергетика. Диплома сер. ОЯ № 010476. Работил е като м– к КЦ в ТЕЦ „Марица изток – 3“, н– к КЦ в Енергоремонт Гълъбово, Зам. Директор на Енергоремонт район ТЕЦ „Марица изток – 2“ и ТЕЦ „Марица изток – 3“, Управител на ”Реотид” ООД, гр.Пловдив. Трудов стаж 36 години.

• инж. Иван Николаев Иванов – инспектор БЗР Дата на раждане 13.11.1985 г. Образование и обучение – Технически Университет Габрово, Хидро-Пневмо техника – Магистър; Сертификат № 131 за обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“ Трудов стаж - „Хранинвест-Хранмашкомплект“ АД , гр. Стара Загора , Производство на машини и апарати за ХВП - Инженер-конструктор; „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз” ЕООД , гр. Гълъбово Енергетика, Машинен монтьор; „Петко Петков-24” ЕООД , гр.Раднево, Ремонт на енергетично оборудване - V кв.гр.

•инж. Светломир Пеков Койчев – на длъжност конструктор Роден на 20.12.1968 г. Образование и обучение: ВТУ „Ангел Кънчев“ Русе – машинен инженер Професионален опит: “Пътстрой“ ЕООД – инженер конструктор; “Техномаш инженеринг“ гр. Сливен – инж.механик; от 02.2013 - „Петко Петков-24“ ЕООД –V кв.гр.

• инж. Георги Петев Георгиев – машинен инженер. Роден на 23.11.1987 г. Образование и обучение – Технически Университет Габрово, специалност - Хидравлична, пневматична и топлинна техника; Сертификат № 129 за обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“

• Николай Димитров Николов – инспектор ЗБУТ. Роден на 05.03.1987 г. Образование и обучение – ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност Защита на националната сигурност; Сертификат № 94 за обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“

• Лъчезар Петков Антонов Роден на 05.11.1982 г. Образование и обучение: Техникум по строителство, архитектура и геодезия гр. Стара Загора – строителен техник; Сертификат № 130 за обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“ Професионален опит: „Петко Петков-24“ ЕООД, Дати: 2005 – 2014 г. Заемана длъжност или позиция: зам.началник цех, БЗР Притежава V кв.група

•Димитър Милков Димитров – началник цех. Роден на 16.11.1955 г. Образование – средно-специално – студена обработка на металите. Диплома № 011245. Трудов стаж 35 г. – V кв.гр.

• Тончо Йорданов Петров – бригадир. Роден на 06.11.1965 г. Средно специално образование; Сертификат № 132 за обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“. Трудов стаж: „Промишлена енергетика“ – монтьор, Пауър инженеринг“ ООД – монтьор, ЕТ „Н.Радулов-Ивета“ Ст.Загора – монтьор, в „Петко Петков-24“ от 2003г. Притежава V кв.гр.

•Стефан Петров Русинов –на длъжност бригадир. Роден на 12.03.1970 г. Средно специално образование. Трудов стаж: Пауър инженеринг“ ООД – монтьор, ЕТ „Н.Радулов-Ивета“ Ст.Загора – монтьор, в „Петко Петков-24“ от 2004 г. Притежава V кв.гр.

•Георги Нейков Иванов – бригадир. Роден на 06.05.1952 г. Средно специално образование – минна електромеханика. Диплома сер. М012254. Трудов стаж – 38 години. V кв.група.

•Димо Вълков Димов – бригадир. Роден 12.07.1964 г. Средно образование шлосер монтьор на машини и апарати, Диплома №052586. Трудов стаж 25 г., ІV кв.гр.

•Светослава Христова Генчева – специалист екология и опазване на околната среда. Родена на 05.09.1972 г. Висше образование – Тракийски Университет, специалност – екология и опазване на околната среда.

Фирмата разполага с висококвалифицирани заварчици, експерти в своята област с многогодишен опит в различни видове проекти. Всички са сертифицирани по BDS EN 287. В интерес на безопасността и качеството заварчиците се обучават и тестват на обекта. Тестовите процедури се основават нa стандартите и установените правила на индустриалните асоциации.

Имената на заварчиците, видът процес и материал, както и обемът на заваряване са посочени в следната таблица.

„П.Петков-24” ЕООД има сертификат № 01202 ХY/А 10 3319 по DIN EN ISO 3834-3 за внедрена система за управление на качеството в заваръчната дейност.

Фирмата разполага и работи по
следните заваръчни процедури.

Заварчиците ни имат богат опит, натрупан при заваряването на тръбопроводи от изброените по-долу материали:

Поз.

Материал

Стандарт на материала

Група на материала

Стандарт за класификация

1

Ст20

ГОСТ8731-84

1.1

ISO/CR15608

2

S 235; 15Mo3; 16Mo3

EN 10216-2

1.1

ISO/CR15608

3

A 106B

ASTM

1.1

ISO/CR15608

4

15NiCuMoNb5-6-4

EN 10216-2

4.2

ISO/CR15608

5

13CrMo4.5

EN 10216-2

5.1

ISO/CR15608

6

10CrMo 9-10

EN 10216-2

5.2

ISO/CR15608

7

A335 Grade P22

ASTM

5.2

ISO/CR15608

8

12X1MФ

ГОСТ8731-84

6.2

ISO/CR15608

9

X10CrMoVNb 9-1

EN 10216-2

6.4

ISO/CR15608

10

A335 Grade P91

ASTM

6.4

ISO/CR15608

11

A335 Grade P91/A312 TP316L

ASTM

6.4/8.1

ISO/CR15608

12

A312 TP316L

ASTM

8.1

ISO/CR15608

Възможностите на заварчиците са доказани при работата на обектите. Технически възможности: най–важните от които са:

Рехабилитация на ЕНЕЛ Марица Изток 3
- Подмяна на нагревни повърхности;
- Подмяна на пещна камера;
- Изграждане на тръбопровод за спомагателно пароподаване

Реконструкция и Ремонт в ТЕЦ „Марица Изток 2“
- Подмяна на нагревни повърхности;
- Заготовка, ремонт и подмяна на нагревни повърхности, тръбопроводи и арматура.

Изграждане на АЕS-3С Марица Изток 1 с главен изпълнител – АЛСТОМ България:
- Монтаж на Опорно-подвесна система към тръбопроводите за високо налягане на Блок 1 и Блок 2.
- Монтаж, заваряване, термообработка и БРК на линии остра пара, горещ промпрегрев, хладен промпрегрев, байпас ниско налягане и питателна вода.
- Подмяна на 10 бр. клапани на Блок 1 и 10 бр. клапани на Блок 2 – заваряване, термообработка и БРК.
- Блок 2: система Питателна вода, дренажни линии – LBA, LBC, LBB, MAN, LAB - заваряване и опресовки.
- Заваряване на КИП на Блок 2 - тръбопроводи LАВ и LBC


Строително-монтажни работи
Фирмата е регистрирана чрез централния професионален регистър на строителя в „ Камарата на строителите в България“ за изпълнение на строежи в следните области:
- Удостоверение № I-NV 011625 Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от I до V категория.
- Удостоверение № II- NV 002974 Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от IV категория.
- Удостоверение № III- NV 003373 Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от I категория.
- Удостоверение № IV- NV 005628 Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство, опазване на околната среда – строежи от III категория.
- Удостоверение № V- NV 008047 Пета група – отделни видове СМР, съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20